top of page

Confidențialitatea datelor

partenerg Partener Energie SRL (denumită în continuare "partenerg" sau "noi") este operator de date pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Datele noastre de contact sunt București, str. Dr. Iacob Felix, nr. 81, et. 1, sector 1, România, cod de înregistrare RO42477049, e-mail info@partenerg.ro.

 

DREPTUL LA RETRAGEREA CONSIMȚĂMÂNTULUI

Dacă sunteți destinatar al buletinului nostru informativ, aveți dreptul de a retrage acest consimțământ în orice moment. Acest lucru se poate face contactându-ne prin intermediul informațiilor de contact menționate mai sus.

Dacă alegeți să vă retrageți consimțământul, acesta nu va afecta legitimitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu consimțământul dumneavoastră dat până la data și ora retragerii. Dacă alegeți să vă retrageți consimțământul, acesta va intra în vigoare din momentul retragerii.

Vă rugăm să rețineți că, dacă sunteți parte contractantă, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prevederile contractuale și nu pe baza consimțământului dumneavoastră. Prin urmare, dreptul de a retrage consimțământul nu vi se aplică în calitate de parte contractantă, deoarece nu v-ați dat consimțământul. Furnizarea anumitor date cu caracter personal poate fi o cerință pentru încheierea sau îndeplinirea unui acord cu partenerg, iar dacă astfel de informații nu sunt furnizate, nu ne putem menține obligațiile. Acest lucru poate duce – în funcție de acord – la încălcare.

DREPTURILE TALE

Prelucrarea datelor tale cu caracter personal este supusă drepturilor din Regulamentul General privind Protecția Datelor ("GDPR"). Dacă dorești să îți exerciți drepturile, trebuie să trimiți o solicitare scrisă prin intermediul informațiilor de contact menționate mai sus. Ai următoarele drepturi:

Dreptul de acces

Ai dreptul de a solicita informații de la noi, despre ce date cu caracter personal prelucrăm despre tine, cărui scop servesc, categoriile de date cu caracter personal etc.

Dreptul la rectificare

Ai dreptul de a solicita corectarea oricăror date inexacte despre tine. În plus, ai dreptul de a solicita ca datele despre tine să fie completate cu informații suplimentare dacă acest lucru va face ca datele tale cu caracter personal să fie mai complete și/ sau actualizate.

Dreptul la ștergere

În unele cazuri, sub rezerva drepturilor și politicilor de retenție aplicabile, a obligațiilor contractuale și legale, ai dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal despre tine, mai devreme decât perioada de păstrare generală a partenerg.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Sub rezerva politicilor aplicabile, a obligațiilor contractuale și legale, ai dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor tale cu caracter personal în viitor.

Dreptul la opoziție

Ai dreptul de a te opune prelucrării datelor tale cu caracter personal, inclusiv utilizarea datelor tale cu caracter personal în scopuri de marketing direct, cum ar fi, de exemplu, trimiterea de buletine informative.

Dreptul la portabilitatea datelor

Sub rezerva politicilor aplicabile, a obligațiilor contractuale și legale, aveți dreptul de a ne solicita să vă furnizăm o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, care poate fi citit automat. Acest lucru este valabil și pentru transmiterea de la un procesator de date la altul.

 

PLÂNGERILE

În cazul în care consideri că prelucrarea datelor tale cu caracter personal nu respectă reglementările GDPR, ai opțiunea de a depune o plângere la noi sau la autoritățile din statul tău.

 

PERIOADA DE PĂSTRARE

Vom păstra informațiile tale cu caracter personal pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor descrise aici, cu excepția cazului în care este necesară sau permisă o perioadă mai lungă de păstrare în scopuri legale, de audit sau de conformitate.

 

MODIFICĂRILE ȘI ACTUALIZĂRILE CONDIȚIILOR DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR

Cea mai nouă versiune a acestor condiții va fi întotdeauna disponibilă pe acest Website. Actualizările nu vor fi anunțate.

Declinarea răspunderii

Acest website (denumit în continuare "Website-ul") este deținut și operat de partenerg Partener Energie SRL (denumită în continuare "partenerg" sau "noi"), București, str. Dr. Iacob Felix, nr. 81, et. 1, sector 1, România, cod de înregistrare RO42477049, e-mail info@partenerg.ro.

 

EXONERAREA DE RĂSPUNDERE

 

Informațiile conținute în acest Website sunt doar în scop informativ general. Informațiile sunt furnizate de partenerg și, în timp ce ne străduim să menținem informațiile de pe Website-ul nostru actualizate și corecte, nu prezentăm nicio declarație sau garanție de niciun fel, expresă sau implicită, cu privire la exhaustivitatea, acuratețea, fiabilitatea, adecvanța sau disponibilitatea acestora. Ne rezervăm dreptul de a închide Website-ul fără notificare prealabilă.

Conținutul nu trebuie utilizat ca substitut și nu poate înlocui consilierea. partenerg nu poate fi tras la răspundere pentru acest lucru.

partenerg nu poate fi tras la răspundere pentru aranjamentele făcute pe baza conținutului Website-ului.

Anumite link-uri din acest Website se conectează la alte website-uri întreținute de terțe părți asupra cărora partenerg nu are niciun control. partenerg nu poate fi ținută răspunzătoare cu privire la acuratețea sau orice alt aspect al informațiilor conținute în alte website-uri.

În plus, partenerg nu poate fi tras la răspundere pentru pierderile sau daunele cauzate de erori tehnice, cum ar fi, de exemplu, IT-crash sau accesul neautorizat al unei terțe părți prin intermediul Website-ului la datele utilizatorului.

 

DREPTUL DE PROPRIETATE ȘI ALTE DREPTURI

partenerg are drepturi de autor și dreptul de proprietate asupra Website-ului și a conținutului său. Este permisă descărcarea de materiale de pe acest Website numai pentru o utilizare personală necomercială și cu condiția să respectați toate regulile privind drepturile de autor și alte drepturi imateriale. Conținutul de pe acest Website nu poate fi copiat, reprodus, trimis sau distribuit în alt mod, fără consimțământul prealabil al partenerg.

Sigla partenerg nu poate fi utilizată fără un acord prealabil al partenerg.

 

LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Utilizarea acestui Website va fi guvernată de legile din România și toate litigiile care decurg din sau în legătură cu Website-ul vor fi trimise în justiție în conformitate cu legislația română.

Codul de etică

Toate raportările sau comunicările către partenerg Partener Energie SRL (denumită în continuare "partenerg" sau "noi") mai jos menționate trebuie realizate la următoarele datele noastre de contact: București, str. Dr. Iacob Felix, nr. 81, et. 1, sector 1, România, e-mail info@partenerg.ro. Prin “Reprezentanți” facem referire în continuare la acționari, angajați și agenți.

 

PRINCIPIILE ETICE

Integritatea, corectitudinea, respectul reciproc, profesionalismul și transparența sunt fundamentele comportamentului de afaceri al partenerg. Aceste principii guvernează comportamentul nostru față de colegi și partenerii de afaceri, clienți, autorități și public.

partenerg se așteaptă ca Reprezentanții și partenerii să acționeze întotdeauna într-o manieră adecvată și responsabilă. Violența, discriminarea și hărțuiala nu sunt tolerate.

 

CONFORMITATEA CU LEGILE ȘI REGLEMENTĂRILE

Toate legile și regulamentele aplicabile și regulile, instrucțiunile și procedurile interne trebuie întotdeauna respectate de către toți Reprezentanții. Reprezentanții trebuie să se familiarizeze cu standardele care sunt relevante pentru activitățile lor profesionale.

partenerg se concentrează în mod special pe integritatea partenerilor săi de afaceri și respectă toate regulile aplicabile împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, precum și sancțiunile relevante.

 

CONFLICTELE DE INTERESE

Relațiile personale, de familie sau de altă natură ale reprezentanților pot intra în conflict cu interesele partenerg, ale partenerilor săi de afaceri sau ale clienților săi. Reprezentanții sunt rugați să evite orice situații care ar putea da naștere (sau ar putea fi considerate) conflicte de interese, sau – când este inevitabil - să informeze imediat partenerg pentru a identifica o modalitate acceptabilă reciproc de a rezolva situația.

Reprezentanții pot participa în mod activ la activitățile societății civile în afara programului, inclusiv activități politice. Respectiva angajare trebuie să fie în conformitate cu valorile etice ale partenerg și nu trebuie să intre în conflict cu rolul Reprezentantului relevant.

 

CONFIDENȚIALITATEA

Informațiile și secretele profesionale care sunt confidențiale sau nu sunt făcute publice trebuie gestionate cu grijă. Informațiile confidențiale și non-publice și secretele profesionale pot fi transmise la nivel intern sau extern doar în conformitate cu regulile interne aplicabile atât în timpul relațiilor de angajare (sau similare) la partenerg cât și ulterior. Informațiile confidențiale și non-publice trebuie protejate împotriva accesului neautorizat prin măsuri juridice, tehnice și organizaționale adecvate.

Toți Reprezentanții trebuie să aibă grijă când gestionează date personale și alte informații deosebit de sensibile precum strategii, fuziuni și achiziții planificate, tranzacții de afaceri în așteptare, calculări de prețuri, oferte sau schimbări de personal iminente.

partenerg solicită tuturor Reprezentanților și altor părți interesate să se familiarizeze cu politicile și regulamentele de securitate (IT). Parolele, legitimațiile și cheile trebuie protejate și nu trebuie transmise unor terțe părți.

 

REPREZENTAREA EXTERNĂ

Doar Reprezentanții care au autoritatea de a face acest lucru trebuie să comunice extern în numele partenerg.

Când comunică cu părțile interesate, Reprezentanții se vor comporta întotdeauna într-o manieră cooperantă, deschisă și respectuoasă.

 

INTEGRITATEA PROFESIONALĂ ȘI FINANCIARĂ

Reprezentanții vor proteja interesele financiare ale partenerg. partenerg se așteaptă de la Reprezentanți să transmită o imagine adevărată, corectă și obiectivă a partenerg.

Reprezentanții trebuie să se protejeze împotriva pierderii, deteriorării, utilizării abuzive, furtului, fraudei, etc. și să limiteze utilizarea non-afaceri într-o măsură rezonabilă.

 

MITA ȘI CORUPȚIA

Obținerea sau oferirea unor avantaje personale (monetare sau de altă natură) pentru a îmbunătăți poziția partenerg în relațiile cu oficiali, concurenți, parteneri de afaceri și alte terțe părți este interzisă.

Orice mite oferite angajaților trebuie raportate fără întârziere către partenerg. Acceptarea și oferirea unor cadouri, beneficii și invitații uzuale cu valoare minoră sunt permise. Dacă există orice dubiu dacă beneficiile, cadourile sau invitațiile sunt adecvate, trebuie contactat partenerg. Cadourile în numerar, indiferent de sumă, nu trebuie acceptate sau oferite.

Donațiile caritabile adecvate sunt permise, în baza consultării prealabile cu managerii.

 

SĂNĂTATEA ȘI SIGURANȚA

Reprezentanții sănătoși, capabili și motivați sunt esențiali pentru succesul pe termen lung al partenerg. Siguranța și protejarea oamenilor și mediului reprezintă priorități ale partenerg.

Este acordată atenție specială cerințelor de sănătate și siguranță pentru toate activitățile fizice realizate în afara mediului de birou.

Disfuncțiile și încălcările standardelor de sănătate sau siguranță ocupațională trebuie raportate imediat către partenerg.

 

SUSTENABILITATEA ȘI RESPONSABILITATEA SOCIALĂ

partenerg își asumă responsabilitatea pentru protecția mediului și gestionarea sustenabilă a resurselor naturale. Conștientizăm că asigurarea calității vieții pentru generațiile viitoare poate fi menținută doar prin respectarea standardelor de mediu recunoscute.

 

STANDARDELE DE MUNCĂ

partenerg și partenerii de afaceri nu trebuie să folosească muncă forțată sau involuntară și trebuie să se asigure că nu sunt implicați sau afiliați cu traficul de persoane, munca în regim de servitute sau sclavia.

Trebuie să ofere angajaților dreptul de a se asocia, organiza și negocia liber în mod colectiv în cadrul legal al țării în cauză.

Este esențială respectarea tuturor legilor aplicabile privind munca copiilor și să utilizeze numai angajați care îndeplinesc cerințele privind vârsta minimă legală în țara în care își desfășoară activitatea.

partenerg și partenerii de afaceri trebuie să respecte toate legile aplicabile în materie de discriminare și nu vor discrimina cu privire la orice condiție de angajare pe baza unor caracteristici care nu au legătură cu competența și performanța la locul de muncă, inclusiv, dar fără a se limita la, rasă, culoare, origine națională, sex, religie, vârstă, dizabilitate, starea de sănătate, apartenența la sindicat, orientarea sexuală. În plus, politicile împotriva hărțuirii din aceste motive trebuie să fie menținute și aplicate.

bottom of page